Meie koolist

Põhiväärtused


Kooli väärtused

 • Me taotleme kõiges eetiliste põhimõtete järgimist,  tugevat enesedistsipliini ja kokkulepete täitmist;
 • Me aktsepteerime iga inimese ainulaadsust;
 • Iga laps/täiskasvanu on väärtuslik ja väärib austust. Õppimine/areng on seotud õpilastele osutatava respekti ja nende endi väärtuslikkuse tunnetamisega;
 • Iga inimene saab muuta iseennast, perekonda, kooli, kogukonda maailma, temast enesest sõltub suurel määral, kuidas tal elus läheb;
 • Kõik lapsed on võimelised õppima ning õpetajatel lasub vastutus neid kõiki hästi õpetada. Eduelamus on norm, mitte erand. Edukuse mõõdupuuks on Koolis areng;
 • Lapse ande ja kutsumuse avastamine on otseselt seotud õpetaja professionaalsusega.
 • Õppekavad ja õpetamine ei tohi olla vastuolus selliste alusprintsiipidega nagu ausus ja ausameelsus, headus ja tänulikkus, õiglus ja südametunnistus, mõõdukus ja taktitunne, hoolivus ja andestamine, eneseväärikus ja vägivallatus, aupaklikkus ja suuremeelsus, pühendumus ja töökus, vastutus ja usaldus, ustavus ja sõnapidamine.
 • Teeme koostööd vastastikuse rikastamise printsiibi alusel;
 • Hoolitseme avatud ja toetava õhkkonna kujunemise eest;
 • Teise inimese, looduse, kultuuri  ja tervise arvel ei tohi teha mitte midagi;
 • Kool/õpetaja käivad ajast ees ja on teenäitajaks, õppetöös on soodustatud loovus, innovatsioon ja kaasaegse tehnoloogia kasutamine;
 • Töötajad ei tohi seada alusprintsiipe kahtluse alla, neid ignoreerida või naeruvääristada.

Kooli väärtused

 • Me taotleme kõiges eetiliste põhimõtete järgimist,  tugevat enesedistsipliini ja kokkulepete täitmist;
 • Me aktsepteerime iga inimese ainulaadsust;
 • Iga laps/täiskasvanu on väärtuslik ja väärib austust. Õppimine/areng on seotud õpilastele osutatava respekti ja nende endi väärtuslikkuse tunnetamisega;
 • Iga inimene saab muuta iseennast, perekonda, kooli, kogukonda maailma, temast enesest sõltub suurel määral, kuidas tal elus läheb;
 • Kõik lapsed on võimelised õppima ning õpetajatel lasub vastutus neid kõiki hästi õpetada. Eduelamus on norm, mitte erand. Edukuse mõõdupuuks on Koolis areng;
 • Lapse ande ja kutsumuse avastamine on otseselt seotud õpetaja professionaalsusega.
 • Õppekavad ja õpetamine ei tohi olla vastuolus selliste alusprintsiipidega nagu ausus ja ausameelsus, headus ja tänulikkus, õiglus ja südametunnistus, mõõdukus ja taktitunne, hoolivus ja andestamine, eneseväärikus ja vägivallatus, aupaklikkus ja suuremeelsus, pühendumus ja töökus, vastutus ja usaldus, ustavus ja sõnapidamine.
 • Teeme koostööd vastastikuse rikastamise printsiibi alusel;
 • Hoolitseme avatud ja toetava õhkkonna kujunemise eest;
 • Teise inimese, looduse, kultuuri  ja tervise arvel ei tohi teha mitte midagi;
 • Kool/õpetaja käivad ajast ees ja on teenäitajaks, õppetöös on soodustatud loovus, innovatsioon ja kaasaegse tehnoloogia kasutamine;
 • Töötajad ei tohi seada alusprintsiipe kahtluse alla, neid ignoreerida või naeruvääristada.