Dokumendid

Vastuvõtu tingimused ja kord


Lisa 1 Avaldus kooli/lasteaeda astumiseks

Õpilase kooli vastuvõtmise kord Vormsi Lasteaed-Põhikoolis.

Kinnitatud direktori käskkirjaga 13.detsembrist 2012 nr.1-9/4/2012
Kord kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 27 lõike 5 alusel.


1. Kooli vastuvõtmine toimub vastavalt Haridus- ja teadusministri määrusele “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord”.
2. Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja lapsevanem kooli direktorile avalduse vastavalt Lisale 1, millele lisab:
2.1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2.2. vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2.3. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
2.4. ühest koolist teise üleminekul:
2.4.1. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
2.4.2. väljavõtte õpilase tervisekaardist;
2.4.3. eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane on välja arvatud koolist pärast õppeperioodi lõppu;
2.4.4. kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane on arvatud koolist välja õppeveerandi kestel.
3. Sisseastuja vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.
4. Digitaalallkirjaga kinnitatud avaldus tuleb saata e-posti aadressile kool@vormsi.ee.

Lisa 1 Avaldus kooli/lasteaeda astumiseks

Õpilase kooli vastuvõtmise kord Vormsi Lasteaed-Põhikoolis.

Kinnitatud direktori käskkirjaga 13.detsembrist 2012 nr.1-9/4/2012
Kord kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 27 lõike 5 alusel.


1. Kooli vastuvõtmine toimub vastavalt Haridus- ja teadusministri määrusele “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord”.
2. Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja lapsevanem kooli direktorile avalduse vastavalt Lisale 1, millele lisab:
2.1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2.2. vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2.3. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
2.4. ühest koolist teise üleminekul:
2.4.1. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
2.4.2. väljavõtte õpilase tervisekaardist;
2.4.3. eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane on välja arvatud koolist pärast õppeperioodi lõppu;
2.4.4. kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane on arvatud koolist välja õppeveerandi kestel.
3. Sisseastuja vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.
4. Digitaalallkirjaga kinnitatud avaldus tuleb saata e-posti aadressile kool@vormsi.ee.